POEMS OF V

"South"

VVVV
VVVV
VVVV
VVVV
VVVV

"North"

^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^

"East"

<<<<
<<<<
<<<<
<<<<
<<<<

"West"

>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>

"Circle"

<<<<<^^^^^>>>>>VVVVV<<<<<


"Yes"

V^V^V^V^V^

"No"

<><><><><>

"Shrug"

(^^)

"Addition"

V + V = W

"Parliament of Birds"

WWWW
WWW
WW
W

"Sufi"

V?

"Bruce Lee"

V!

"George Washington"

V$

"Thomas Jefferson"

VV$

"Brad Pitt"

V

"Sexy Brad Pitt"

V

"Marilyn Monroe"

^V^

"Andy Warhol"

VVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVV?VVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVV

"Aram Saroyan"

(V)

"Pirooz"

VV(Co(Steak)ke)VV

"Jim"

VVVV

V

"Stacy"

v...v...v

"Loren"

(*<>*)(V

"All These Birds"

v...v...v, VVVV

V, VV(Co(Steak)ke)VV, (V),

(*<>*)(V...

"No Birds"

-----

No comments: